Výroční zpráva o činnosti TOM Čápata za rok 2010

Vážení přátelé,

Dovolte, abych v této zprávě zhodnotil právě končící rok naší činnosti.

TOM Čápata započal svou činnost v listopadu roku 2008 na ustavující schůzi, které se mnozí z Vás zúčastnili. Do konce roku 2008 se pak prováděly všechny správní úkony, tak, abychom mohli jako samosprávný a svéprávný celek zahájit činnost v roce 2009.

Oddíl samotný vznikl z družinky  Čápata, která pracovala při PS Kopeček z Olomouce.

V současné době máme 27 registrovaných členů z řad dětí i dospělých. Pomalu se omlazuje hlavně v řadách instruktorů, kde končí generace těch, kteří dosahují věku dospělosti  a místo nich dnes musí přijít nová generace.  I letos přibylo několik nových mladších dětí, kteří jsou budoucností našeho oddílu.

S tím jak nám vyrůstá nová generace vedoucích, vzniká potřeba jejich vzdělávání, proto apeluji nyní na ně,aby se aktivně zapojili do tohoto procesu a na to,aby to měli jednoduchší dnes slouží i oddílové finance.

Letošní rok byl pro činnost oddílu zlomový v tom, že jsme se plně osamostatnili, jak administrativně tak i organizačně. Ukončili jsme spolupráci s PS Kopeček v Olomouci a provedli registraci oddílu u krajské rady Pionýra ve Zlíně.

Dnešní Valná hromada je volební,to znamená,že si dnes zvolíme nové vedení oddílu,možná se dohodne i další začlenění oddílu v rámci nových organizačních struktur. To vše je dnes Vaším úkolem rozhodnout

Od jara tak pracujeme samostatně a zatím si myslím, že to na činnosti oddílu nebylo poznat v tom negativním smyslu. Poslední společná akce  s PS Kopeček bylo pálení čarodějnic v Hraničních Petrovicích.

Velmi důležitou oblastí naší činnosti je spolupráce s organizacemi ve městě a naše prezentace na akcích, které se ve městě konají. V této činnosti jsme letos byli velice úspěšní. Především spolupráce s KSVČ v Bruntále nás prezentovala na veřejnosti tak, že i naše činnost byla odměněna dotací z prostředků města. Největší úspěch bylo konání Majálesu, který jsme připravovali jak programově, tak  organizačně.Je potřeba v této činnosti pokračovat, protože jen prezentace na veřejnosti nám přivede nové členy do oddílu a další děti na naše LT. Další povedenou akcí byly oslavy Dne města, kde jsme zajišťovali program pro děti na zámeckých zahradách ,pohádkový les.

I další akce oddílu slouží především pro využití volného času dětí. Školní rok 2010-2011 se podařilo rozjet velice dobře.První  víkendovka na Sokolce se povedla.Objevili jsme nové možnosti našich členů,…další akce následovaly,pouštění draků,návštěva Planetária v Ostravě,kde se zúčastnily nejen děti,ale i jejich rodiče,tak si představuji naší činnost i do budoucna,zapojit co největší množství lidí a nabídnout zábavu i povinnosti

Pořádání letního tábora je poslední oblast naší činnosti, která je zaměřena na práci s dětmi. Letos se nám povedlo zajistit konání letního tábora mimo naše pravidelné destinace. Myslím, že to byla správná volba a na Vysočině se nám všem líbilo. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na zabezpečení hladkého průběhu LT. Je třeba všechny tyto nabyté zkušenosti zúročit v dalším období.

A právě konání LT v roce 2011 je nyní nutno doladit organizačně,a začít s jeho praktickou přípravou.Po několika pokusech zajistit táborovou základnu na příští rok,j sem se obrátil na PS Dvanáctka v Olomouci,která v současnosti obhospodařuje nám všem dobře známé Otaslavice. Volba padla sem, protože jsem zjistil, že většina dětí, kteří dnes pracují v oddíle, Otaslavice neznají,Čeká nás však hodně práce,tak aby základna byla schopná posloužit v těch standartech,na které jsme zvyklí.

I v loňské závěrečné zprávě jsem mluvil o brigádách. Loni to bylo v kontextu toho,že ne vždy byly brigády populární činností našich členů. Dnes je situace jiná,protože mám signály,že vám brigády chybí,takže vám mohu slíbit,že od jara jich bude dost a tentokrát budeme dělat skoro na svém a pro naše děti. Předpokládám.že spolupráce s PS Dvanáctka bude jiná než s PS Kopeček. Nyní když píšu tuto zprávu je na cestě pozvání na naší VS právě pro členy vedení PS Dvanáctka,věřím,že až budu číst tuto zprávu,budou sedět mezi námi a budeme společně diskutovat naše možnosti další spolupráce,případně integrace do PS a podobně,tak jak už bylo v užším vedení diskutováno.

Jak hodnotit další oblasti naší činnosti.

Na poli presentace je nutné upozornit na to, že fungují naše vlastní webové stránky. Fotografie z naší činnosti rovněž možno zhlédnout na síti.  Již druhý rok máme vlastní kalendář,který připravila naše  dobrá duše Lenka.Propagace je naše činnost samotná na DDM v Bruntále i v městě samotném. Je potřeba zlepšit informovanost o akcích na jednotlivých školách a otevřít se více dětem na těchto školách. Nabízet naše pobytové akce i víkendovky jednodenní

To je úkol pro děti ve školách ,přivést si své kamarády.

Oblast hospodaření s  finančními prostředky je samostatná kapitola. Jediné co k tomu chci ve své zprávě říci, že jsme úspěšní a tím pádem nezávislí.kdo má peníze je nezávislý a čím více jich je, tím jsme svobodnější.

Co plánujeme pro nejbližší období.

Plán práce je zatím ve stádiu rozpracovanosti. Rámcově jsou stanoveny termíny víkendových akcí bohužel i zde nás trochu zasáhla krize,zatím nemáme stanovené místo tradičního Silvestra.další akce jsou odvislé od další spolupráce s KSVČ v Bruntále,kde se chystají organizační změny..

Připravujeme  celo oddílovou hru, která vypukne hned po Novém roce na schůzkách. Bude to opět několik víkendů, i plnění netradičních úkolů na schůzkách. Letošní téma je Divoký západ , ale nejen ten,vždy se zde musí odrazit trochu výchovný a poznávací fenomén,takže už víte kde končí Union Pacifik Expres ???

Bez jakýchkoliv dopadu na spolupráci s KSVČ se připravují akce na území města a i v roce následujícím.Plánujeme ,že se aktivně zapojíme do této činnosti. Zde bych chtěl požádat hlavně starší členy ty náctileté a výše,aby se aktivně zapojili do této činnosti,tak aby to nebyla záležitost 3 nebo 5 jedinců.Majáles,Bambiriády,Dny města to jsou akce,které nás čekají a je třeba je náležitě využít k naší prezentaci.

 

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem za práci v uplynulém roce a do toho dalšího si přeji abychom všichni vydrželi a za rok se zase sešli na další Výroční valné hromadě třeba i ve větším počtu.

 

Děkuji

V Bruntále 17.11.2010                             Zpracoval: Vacek Zdeněk-předseda oddíluČápata